نوشته‌ها

خرابی کلگی پمپ

/
کلگی پمپ خراب شده استدر بعضی موارد مشاهده شده است که با خرابی …